Ποιοι είναι οι ειδικοί χαρακτήρες κι πως εισάγονται

Οι ειδικοί χαρακτήρες είναι αυτοί που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο,όπως μαθηματικά σύμβολα.Όταν προσθέσουμε ένα ειδικό χαρακτήρα θα πρέπει να καθορίζουμε ένα αριθμητικό κώδικα ή όνομα.

Για να εισάγουμε ένα ειδικό χαρακτήρα πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε να είναι κι γράφουμε τον ειδικό χαρακτήρα.

Π.χ.
<Ρ> αυτό είναι ένα blog για την γλώσσα &#175; κώδικα HTML. </Ρ>

Το κείμενο στην ιστοσελίδα θα φαίνεται έτσι: αυτό είναι ένα blog για την γλώσσα-κώδικα HTML.

Μερικοί ειδικοί χαρακτήρες είναι:

Χαρακτήρας     Αριθμητικός κώδικας      Όνομα κώδικα

"                             &#34;                              &quot;
&                            &#38;                              &amp;
<                            &#60;                              &lt;
>                            &#62;                              &gt;
:                             &#166                             &brvbar;
<<                           &#171;                            &laquo;
μ                            &#181;                            &micro;
                 &#183;                                    &middot;
>>                                  &#187;                                    &raquo;

Σχόλια