Αναδίπλωση κειμένου γύρω από έναν πίνακα

Με την ιδιότητα ALIGN μπορούμε να αναδιπλώσουμε ένα κείμενο γύρω από έναν πίνακα.

Πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TABLE>  την ιδιότητα ALIGN="τιμή left ή right".
 Για παράδειγμα :

<TABLE ALIGN="left">

Σχόλια