Καθορισμός ημερομηνίας λήξης

Μπορούμε να καθορίσουμε μία ημερομηνία λήξης για τη σελίδα μας, για να ξέρουν οι χρήστες ότι βλέπουν  την τελευταία έκδοση της σελίδας.
Μεταξύ των κωδικών <HEAD> και </HEAD> πληκτρολογούμε:

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="ημερομηνία λήξης της σελίδας μας">
Για παράδειγμα:

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Tues, 6 Jun 2012 12:46:45 GMT">

Σχόλια