Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα

Με την ιδιότητα WIDTH μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος ενός πίνακα και με την ιδιότητα HEIGHT αλλάζουμε το ύψος ενός πίνακα.

Μέσα στο <TABLE> πληκτρολογούμε WIDTH="πλάτος σε εικοστοιχεία(π.χ. 600) ή σαν ποσοστό του παραθύρου(π.χ.50%)" και HEIGHT="ύψος σε εικοστοιχεία(π.χ. 300) ή σαν ποσοστό του παραθύρου(π.χ.50%)".

Για παράδειγμα :

  <TABLE WIDTH="600" HEIGHT="300">
Σχόλια