Αλλαγή μεγέθους ενός κελιού

Μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάταξη του πίνακά μας αλλάζοντας το μέγεθος ενός κελιού.
Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα WIDTH για να καθορίσουμε ένα νέο πλάτος και την ιδιότητα HEIGHT για να καθορίσουμε ένα νέο ύψος για ένα κελί.

Όταν αλλάζουμε το ύψος ενός κελιού, όλα τα κελιά στην ίδια γραμμή θα αποκτήσουν το ίδιο ύψος και όταν αλλάζουμε το πλάτος ενός κελιού, όλα τα κελιά της ίδιας στήλης θα αποκτήσουν το νέο πλάτος.

Πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TH> ή <TD> WIDTH="πλάτος σε εικονοστοιχεία ή σε ποσοστό του πίνακα" και HEIGHT="ύψος σε εικονοστοιχεία".

Για παράδειγμα :

<TH WIDTH="200" HEIGHT="100">όνομα κελιού</TH>

Σχόλια