Αλλαγή της σειράς του tab

Οι χρήστες της σελίδας μας μπορούν να μετακινούνται στα στοιχεία μίας φόρμας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα TABINDEX με τους κωδικούς κάθε στοιχείου της φόρμας.

Για παράδειγμα:

<BR>First Name:<INPUT TYPE="text" NAME="firstname" SIZE="20" TABINDEX="1">
Last Name:<INPUT TYPE="text" NAME="lastname" SIZE="20" TABINDEX="2">

Σχόλια