Σχετική τοποθέτηση στοιχείων

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα position με την τιμή relative για να μετακινήσουμε κάθε στοιχείο από την αρχική του θέση, που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Επίσης χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες: top, bottom, right, left για να μετακινήσουμε το στοιχείο από την αρχική του θέση.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
IMG {position: relative; top: 70px; left: 220px}
</STYLE>

Σχόλια