Ετικέτες σε στοιχεία φόρμες

Για να προσδιορίσουμε το κείμενο δίπλα από ένα στοιχείο φόρμας σαν ετικέτα του στοιχείου χρησιμοποιούμε τον κωδικό <LABEL> μαζί με τις ιδιότητες ID για προσδιορίσουμε το στοιχείο που θέλουμε και FOR για να προσδιορίσουμε το κείμενο της ετικέτας.

Για παράδειγμα:

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="music" VALUE="jazz" ID="jazz"><LABEL FOR="jazz">Jazz-Blues</LABEL>

Σχόλια