Πλάγιο κείμενο

Μπορούμε να κάνουμε πλάγιο όλο το κείμενο της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό χρησιμοποιώντας την ιδιότητα font-style με την τιμή italic.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{font-style: italic}
</STYLE>

Σχόλια