Απόκρυψη JavaScript

Για να κρύψουμε τη JavaScript χρησιμοποιούμε τα διαχωριστικά <!-- και -->.

Για παράδειγμα :

<SCRIPT TYPE="text/javascript">

<!--

Κώδικας για JavaScript.

//-->

</SCRIPT>

Σχόλια