Δημιουργία πλαισίων

Με τα πλαίσια μπορούμε να χωρίσουμε το παράθυρο ενός αναγνώστη ιστοσελίδων σε ενότητες.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα <FRAMESET> για να δημιουργησουμε ένα σύνολο πλαισίων, που χωρίζει το παράθυρο ενός αναγνώστη ιστοσελίδων σε γραμμές ή στήλες.

 Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα <FRAME> για να καθορίσουμε πληροφορίες για κάθε πλαίσιο, όπως το όνομα του πλαισίου και τη σελίδα στην οποία θέλουμε να εμφανίζεται το πλαίσιο.

Πληκτρολογούμε :

<FRAMESET ROWS="ύψος κάθε γραμμής που θέλουμε να δημιουργήσουμε",*>
<FRAME NAME="όνομα πλαισίου" SRC="όνομα της σελίδας που θέλουμε να εμφανίζεται στο πλαίσιο">
</FRAMESET>

Σημείωση : Χρησιμοποιούμε τον αστερίσκο ( * ) ώστε το μέγεθος του πλαισίου να εξαρτάται από το μέγεθος των άλλων πλαισίων. Π.χ. Αν ένα πλαίσιο χρησιμοποιεί 70% του παραθύρου, το πλαίσιο με τον αστερίσκο θα χρησιμοποιεί 30% του παραθύρου.

Για παράδειγμα :

<FRAMESET ROWS="110",*>
<FRAME NAME="banner" SRC="banner.html">
</FRAMESET>

Επίσης αν θέλουμε εμποδίσουμε τους χρήστες να αλλάζουν μέγεθος στα πλαίσια χρησιμοποιούμε την ιδιότητα NORESIZE.

Για παράδειγμα :

<FRAME NAME="banner" SRC="banner.html" NORESIZE>

Σχόλια