Δημιουργία μίας σύνδεσης σε ένα πλαίσιο

Για να δημιουργήσουμε μία σύνδεση που να μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες για να εμφανίσουν μία σελίδα σε ένα άλλο πλαίσιο χρησιμοποιούμε την ιδιότητα TARGET.

Πληκτρολογούμε :

<A HREF="θέση και όνομα της σελίδας που θέλουμε να εμφανιστεί σε ένα αλλο πλαίσιο" TARGET="όνομα του πλαισίου στο οποίο θέλουμε να εμφανίζεται η σελίδα μας">κείμενο ή προσθήκη εικόνας που θέλουμε να επιλέγουν οι χρήστες για να εμφανίζουν μία σελίδα σε ένα άλλο πλαίσιο</A>

Για παράδειγμα :


<A HREF="info.html" TARGET="main">Informations</A>


Σημείωση: Αν θέλουμε να έχουμε όλες τις συνδέσεις μίας σελίδας να ανοίγουν στο ίδιο πλαίσιο, ορίζουμε τον προκαθορισμένο προορισμό για τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό <BASE> με την ιδιότητα TARGET.
     Πληκτρολογούμε :  <BASE TARGET="όνομα πλαισίου στο οποίο θέλουμε να ανοίγουν όλες οι σελίδες">

Για παράδειγμα :

 <BASE TARGET="main">

Σχόλια