Εμφάνιση ενός αναδυόμενου παραθύρου

Για να δημιουργήσουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε JavaScript.

Στον κωδικό <BODY> πληκτρολογούμε :

<BODY ONLOAD="javascript:window.open('θέση και όνομα της σελίδας που θέλουμε να εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο','όνομα παραθύρου',HEIGHT=ύψος σε εικονοστοιχεία,WIDTH=πλάτος σε εικονοστοιχεία)">

Για παράδειγμα :

<BODY ONLOAD="javascript:window.open('sale.html','sale',HEIGHT=250,WIDTH=250)">

Σχόλια