Ορισμός του πλάτους και του ύψους

Με τις ιδιότητες width και height μπορούμε να καθορίσουμε το πλάτος και το ύψος κάποιου στοιχείου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Το πλάτος και το ύψος το καθορίζουμε σε εικονοστοιχεία, χιλιοστα, εκατοστα κτλ.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
IMG {width: 180px; height:121px}
</STYLE>

Σχόλια