Δημιουργία ενός μενού

Προσθέτοντας ένα μενού στη φόρμα μας παρέχουμε στους χρήστες μας μία λίστα από επιλογές που μπορούν να επιλέγουν.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες NAME  για να δώσουμε ένα όνομα στο μενού που δημιουργούμε και SIZE για να καθορίσουμε τον αριθμό των επιλογών που θέλουμε να βλέπουν οι χρήστες.
 Επίσης χρησιμοποιούμε τον κωδικό <OPTION> για να καθορίσουμε τις πληροφορίες για μία επιλογή μενού και την ιδιότητα VALUE για να καθορίσουμε ένα όνομα για την επιλογή.

Πληκτρολογούμε:

<SELECT NAME="μία λέξη που περιγράφει το μενού" SIZE="αριθμό επιλογών">
<OPTION VALUE="μία λέξη που να περιγράφει την επιλογή του μενού">κείμενο που θα εμφανίζεται δίπλα στο μενού

Για παράδειγμα :

<SELECT NAME="age" SIZE="4">
<OPTION VALUE="teen">13-19

Σχόλια