Δημιουργία μεγάλης περιοχής κειμένου

Για να δημιουργήσουμε μία μεγάλη περιοχή κειμένου χρησιμοποιούμε τον κωδικό <TEXTAREA>.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες:
NAME: για να δώσουμε ένα όνομα σε μία μεγάλη περιοχή κειμένου.
ROWS και COLS: καθορίζουμε το ύψος και το πλάτος της περιοχής μας.
WRAP: για να καθορίσουμε αν θέλουμε να αναδιπλώνεται το κείμενο που εισάγει ο χρήστης, με τιμές soft,hard,off.

Πληκτρολογούμε :

<TEXTAREA NAME="μία λέξη που να περιγράφει την περιοχή του κειμένου" ROWS="ύψος σε γραμμές" COLS="πλάτος σε χαρακτήρες" WRAP="τον τρόπο που θέλουμε να αναδιπλώνεται το κείμενο">
</TEXTAREA>

Για παράδειγμα :

<TEXTAREA NAME="commentbox" ROWS="5" COLS="70" WRAP="hard">
</TEXTAREA>Σχόλια