Δημιουργία ομάδων γραμμών

Οι ομάδες γραμμών χωρίζουν έναν πίνακα σε οριζόντιες ενότητες.
Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς:
<THEAD> : για να δημιουργήσουμε μια επικεφαλίδα στο πίνακά μας.
<TBODY> : για να δημιουργήσουμε μία ή περισσότερες ομάδες γραμμών στον πίνακα.
<TFOOT>  : για να δημιουργήσουμε μία γραμμή υποσέλιδου σε ένα πίνακα.

Τους πληκτρολογούμε πάνω από την πρώτη γραμμή που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην ομάδα.

Για παράδειγμα:

<THEAD>
<TR>  .
            .
            .

</TR>

</THEAD>

Σχόλια