Δημιουργία ομάδων στηλών

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες στηλών σε ένα πίνακα οι οποίες θα χωρίζουν τον πίνακα μας σε κατακόρυφες ενότητες.
Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <COLGROUP> για να δημιουργήσουμε ομάδες που χωρίζουν τον πίνακα σε λογικές ενότητες και τον κωδικό <COL> για να δημιουργήσουμε μη δομημένες ομάδες  στηλών που χωρίζουν τον πίνακα μας σε ενότητες, χωρίς να ορίζουν μία δομή για τον πίνακα.

Κάτω από τον κωδικό <TABLE> πληκτρολογούμε :

<COLGROUP SPAN="αριθμός στηλών που θέλουμε να περιέχει η ομάδα της στήλης"></COLGROUP>

Για παράδειγμα:

<COLGROUP SPAN="1"></COLGROUP>


Σχόλια