Δημιουργία ενός πλαισίου κειμένου

Στη σελίδα μας μπορούμε να εισάγουμε μία σύντομη γραμμή κειμένου, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για την εισαγωγή ονομάτων, διευθύνσεων και σύντομων αποκρίσεων.

Πληκτρολογούμε μεταξύ των κωδικών <FORM> και </FORM>. Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα NAME για να δώσουμε ένα όνομα στο πλαίσιο του κείμενου και την ιδιότητα SIZE για να καθορίσουμε το πλάτος που θέλουμε να έχει το πλαίσιο μας.

Πληκτρολογούμε :

<FORM>
<BR>κείμενο που θα εμφανίζεται πριν το πλαίσιό μας: <INPUT TYPE="text" NAME="μία λέξη που περιγράφει το πλαίσιο κειμένου" SIZE="πλάτος σε χαρακτήρες">
</FORM>
Για παράδειγμα :

<FORM>
<BR>My name is: <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30">
</FORM>

Σχόλια