Δημιουργία ενός κουμπιού submit και ενός κουμπιού reset

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη φόρμα μας ένα κουμπί Submit ( αποστολή ) για να μπορούν οι χρήστες να στέλνουν τις πληροφορίες που έδωσαν στη φόρμα και ένα κουμπί Reset ( επαναφορά ) που επιτρέπει στους χρήστες να καθαρίζουν τις πληροφορίες που έχουν εισάγει στη φόρμα.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα VALUE για να καθορίσουμε το όνομα που θα εμφανίζεται πάνω στο κουμπί.

Για παράδειγμα:

<P><INPUT TYPE="submit" VALUE="Send"></P>
<P><INPUT TYPE="reset" VALUE="Clear"></P>

Σχόλια