Αλλαγή περιγραμμάτων των πλαισίων

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα BORDER με τον κωδικό <FRAMESET> για να αλλάξουμε το πάχος των περιγραμμάτων.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα BORDERCOLOR με τον κωδικό <FRAMESET> για να αλλάξουμε το χρώμα των περιγραμμάτων.

Αν θέλουμε να κρύψουμε τα περιγράμματα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα FRAMEBORDER με τον κωδικό <FRAMESET>. Π.χ. <FRAMESET ROWS="50,*" FRAMEBORDER="0">

Πληκτρολογούμε :

<FRAMESET ROWS="50,*" BORDER="πάχος σε εικονοστοιχεία" BORDERCOLOR="όνομα ή δεκαεξαδική τιμή του χρώματος">

Για παράδειγμα :

<FRAMESET ROWS="50,*" BORDER="8" BORDERCOLOR="#0066CC">

Σχόλια