Αλλαγή της στοίχισης του κειμένου

Για να αλλάξουμε τη στοίχιση του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα text-align. Η ιδιότητα αυτή υποστηρίζει τις τιμές left, center, right και justify ( πλήρης στοίχιση ).

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{text-align: center}
</STYLE>

Σχόλια