Αλλαγή στυλ κουκκιδών ή αρίθμησης σε λίστες

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα life-style για να αλλάξουμε το στυλ των κουκκίδων των μη διατεταγμένων λιστών ( UL ) και των διατεταγμένων λιστών ( OL ).

Για τις μη διατεταγμένες λίστες χρησιμοποιούμε τις τιμές circle, disc, square.

Για τις διατεταγμένες λίστες χρησιμοποιούμε τις τιμές decimal ( 1, 2, 3 ), lower-alpha ( a, b, c ), upper-alpha ( A, B, C ), lower-roman ( i, ii, iii ), upper-roman ( I, II, III ).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μία εικόνα σαν κουκκίδα χρησιμοποιώντας την τιμή url για να καθορίσουμε τη θέση και το όνομα της εικόνας στον υπολογιστή μας.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
UL {list-style: square}
</STYLE>

Σχόλια