Αλλαγή της απόστασης και της αναπλήρωσης των κελιών ενός πίνακα

Για να βελτιώσουμε τη διάταξη και την αναγνωσιμότητα ενός πίνακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα CELLSPACING η οποία αλλάζει το μέγεθος του περιγράμματος μεταξύ των κελιών  και την ιδιότητα CELLPADING η οποία αλλάζει το χώρο γύρο από τα περιεχόμενα κάθε κελιού ενός πίνακα.

Για την αλλαγή της απόστασης των κελιών πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TABLE>, CELLSPACING="ο χώρος που θέλουμε να εμφανίζεται μεταξύ κάθε κελιού σε εικονοστοιχεία".

Για την αλλαγή της αναπλήρωση των κελιών πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TABLE>, CELLPADING="ο χώρος που θέλουμε να εμφανίζεται γύρω από τα περιεχόμενα κάθε κελιού σε εικονοστοιχεία".

Για παράδειγμα:

<TABLE CELLSPACING="10">

Σχόλια