Αλλαγή των περιθωρίων

Για να αλλάξουμε τα περιθώρια κάθε στοιχείου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες margin-top, margin-bottom, margin-left και margin-right.

Καθορίζουμε ένα νέο μέγεθος περιθωρίου σαν ποσοστό του πλάτους ενός στοιχείου ή σε εικονοστοιχεία, σε χιλιοστά, εκατοστα κτλ.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P {margin-left:  60px}
</STYLE>

Σχόλια