Αλλαγή των πεζών-κεφαλαίων του κειμένου

Για να αλλάξουμε τα πεζά-κεφαλαία όλου του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα text-transform.

Έχουμε τις τιμές:

capitalize: για να αλλάξουμε το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε κεφαλαίο.
uppercase: για να αλλάξουμε όλα τα γράμματα κάθε λέξης σε κεφαλαία.
lowercase: για να αλλάξουμε όλα τα γράμματα κάθε λέξης σε πεζά.
none: για να αφαιρέσουμε τη μορφοποίηση πεζών-κεφαλαίων.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{text-transform: uppercase}
</STYLE>

Σχόλια