Στοίχιση δεδομένων σε ένα πίνακα

Μπορούμε να αλλάξουμε την οριζόντια και κατακόρυφη στοίχιση των δεδομένων ενός πίνακα με τις ιδιότητες ALIGN και VALIGN αντιστοιχα.
Για την ALIGN τα δεδομένα στα κελιά επικεφαλίδων (<TH>) κεντράρονται και τα δεδομένα στα κελιά δεδομένων (<TD>) στοιχίζονται αριστερά.
Για την VALIGN τα δεδομένα εμφανίζονται στο μέσον κάθε κελιού ενός πίνακα.

Μέσα στον κωδικό του κελιού πληκτρολογούμε :

<TR ALIGN="ο τρόπος που θέλουμε να στοιχίσουμε"> π.χ. left, center, right για το ALIGN και top, middle, bottom για το VALIGN.

Για παράδειγμα :

 <TR ALIGN="right">

Σχόλια