Προσθήκη εναλλαγών σελίδων

Οι εναλλαγές είναι ενδιαφέροντα οπτικά εφέ που εμφανίζονται όταν ένας χρήστης εμφανίζει ή φεύγει από τη σελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <META> και προσθέτουμε μία εναλλαγή είσαγωγης σελίδας ( Page-Enter ) ή μια εναλλαγή εξόδου ( Page-Exit ) για να εμφανίζεται η ενελλαγή όταν μπαίνουμε ή όταν βγαίνουμε αντίστοιχα από τη σελίδα μας.

Μεταξύ των κωδικών <HEAD> και </HEAD> πληκτρολογούμε:

<META HTTP-EQUIV="Page-Enter ή Page-Exit" CONTENT="RevealTrans(Duration=αριθμός δευτερολέπτων που θέλουμε να διαρκεί η εναλλαγή, Transition=αριθμός των εναλλαγών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε)">

Για παράδειγμα:

<META HTTP-EQUIV="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=10, Transition=8)">

Σημείωση: Κάθε εναλλαγή αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό.

Σχόλια