Προσθήκη ενός εξωτερικού βίντεο

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σύνδεση στη σελίδα μας, που να μπορούν να επιλέγουν οι χρήστες για να παίζουν ένα βίντεο.

Πληκτρολογούμε :

<A HREF="θέση και όνομα του βίντεο στον υπολογιστή μας"><IMG SRC="εικόνα που θέλουμε να επιλέγουν οι χρήστες για αναπαραγωγή βίντεο"></A>

Σημείωση : Αντί για προσθήκη εικόνας μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα κείμενο.

Για παράδειγμα :

<A HREF="fastcar.avi"><IMG SRC="car.jpg"></A>

Σχόλια