Προσθήκη κενού χώρου

Μπορούμε να προσθένα κενό χώρο γύρω από στοιχεία της σελίδας μας που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα padding και καθορίζουμε τη ποσότητα του χώρου σε εικονοστοιχεία, εκατοστά, χιλιοστά κτλ.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P {padding: 60px}
</STYLE>

Σχόλια