Προσθήκη εικόνας φόντου

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background για να προσθέσουμε μία εικόνα φόντου σε κάθε στοιχείο της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Πληκτρολογούμε url("θέση και όνομα της εικόνας φόντου στον υπολογιστή μας") και μετά χρησιμοποιούμε τις τιμές: repeat -x για να επαναλαμβάνεται η εικόνα οριζόντια, repeat -y για να επαναλαμβάνεται η εικόνα κατακόρυφα, no-repeat για να εμποδίσει την επανάληψη, fixed για να παραμένει η εικόνα στατική.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P{background: url("background.jpg")repeat}
</STYLE>

Σχόλια