Προσθήκη μίας εικόνας φόντου

Για να προσθέσουμε μία εικόνα φόντου σε ένα κελί ή σε ολόκληρο πίνακα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα BACKGROUND.

Πληκτρολογούμε BACKGROUND="όνομα εικόνας" μέσα στον κωδικο του κελιού (<TH> ή <TD>), ή του πίνακα (<TABLE>).

Για παράδειγμα :

<TABLE BACKGROUND="clouds.jpg">

Σχόλια