Προσθήκη αλλαγών σελίδων

Με τα φύλλα στυλ μπορούμε να ελέγχουμε πού θα γίνει ο χωρισμός των σελίδων, όταν ένας χρήστης τυπώσει τη σελίδα μας.

Έχουμε τις ιδιότητες :

page-break-before με τιμή always για να συμβαίνει μία αλλαγή σελίδας πριν από κάθε στοιχείο που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

page-break-after με τιμή always για να συμβαίνει μία αλλαγή σελίδας μετά από κάθε στοιχείο που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε την τιμή avoid αντί για always για να εμποδίσουμε μία αλλαγή σελίδας πριν ή μετά από κάθε στοιχείο.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H1 {page-break-before: always}
</STYLE>

Σχόλια