Προσθήκη μίας γραμμής σε κείμενο

Για να προσθέσουμε μία γραμμή σε όλο το κείμενο που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό χρησιμοποιούμε την ιδιότητα text-decoration.

Έχουμε τις τιμές:

 underline: για να βάλουμε μία γραμμή κάτω από το κείμενο.
 line-through: για να βάλουμε μία γραμμή μέσα στο κείμενο.
 overline: για να βάλουμε μία γραμμή πάνω από το κείμενο.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{text-decoration: underline}
</STYLE>

Σχόλια