Προσθήκη ενός συμβάντος που τρέχει ένα JavaScript

Αν θέλουμε να ελέγχουμε πότε θα τρέχει ένα JavaScript, προσθέτουμε ένα συμβάν.
Πληκτρολογούμε το συμβάν στον κωδικό του στοιχείου το οποίο θέλουμε να συσχετίσουμε με ένα JavaScript.

Για παράδειγμα :

<BR><CENTER><B><A HREF="info.html"
ONMOUSEOVER="document.bgColor='yellow'">

Σχόλια