Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας

Για να προσθέσουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιούμε στον κωδικό <SCRIPT> τη συναρτηση Date().
Για παράδειγμα :

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> document.write(Date())</SCRIPT>

Σχόλια