Προσθήκη ενός περιγράμματος

Χρησιμοποιόυμε την ιδιότητα border για να βάλουμε ένα περίγραμμα γύρω από κάθε στοιχείο της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Μπορούμε να καθορίσουμε το πάχος του περιγράμματος περιγραφικά ( thin, medium, thick ) ή σε εικονοστοιχεία, χιλιοστά, εκατοστά κτλ. Επίσης καθορίζουμε ένα στυλ περιγράμματος όπως : solid ( συνεχόμενο ), double ( διπλό ), groove ( με αυλάκι ), ridge ( ανυψωμένο ), inset ( ένθετο ), outset ( εξωτερικό ), dotted ( με κουκκίδες ) και dashed ( διακεκομένο ).

Προσθέτωντας το όνομα ή την δεκαεξαδική τιμή του χρώματος καθορίζουμε ένα χρώμα για το περίγραμμά μας.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2 {border: medium double #FF0000}
</STYLE>


Σχόλια