Δυνατότητα αποστολής αρχείων από χρήστες

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη φόρμα μας μία περιοχή η οποία να επιτρέπει στους χρηστες να στέλνουν αρχεία.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες :

ENTYPE με την τιμή multipart/form-data για να βεβαιωθούμε ότι τα στοιχεία που στέλνουν οι χρήστες θα μεταφερθούν με τη σωστή μορφή, στον κωδικό <FORM>.

NAME για να δώσουμε ένα όνομα στα αρχεία που στέλνουν οι χρήστες, στον κωδικό <INPUT>.

SIZE καθορίζουν το πλάτος για το πλαίσιο.

Για παράδειγμα:

<FORM METHOD="post" ACTION="/cgi-bin/info.pl" ENTYPE="multipart/form-data">
<BR> Files: <INPUT TYPE="file" NAME="resume" SIZE="45">

Σχόλια