Πως τοποθετούμε κείμενο πάνω σε φωτογραφία

Συχνά χρειάζεται να γράψουμε κάποια σχόλια πάνω σε μια φωτογραφία στην Web σελίδα μας.  Γι’  αυτό μέσω του HTML  δημιουργούμε ένα πίνακα που θα αποτελείται από ένα κελί και μία γραμμή.

Του δίνουμε τις ιδιότητες BORDER, CELLPADDING , CELLSPACING με τιμή 0 εικονοστοιχεία, ώστε μετά να αφαιρέσουμε από το κελί τα περιγράμματα. Ο σκοπός είναι να στοιχίσουμε το κείμενο σωστά.
Για να καθορίσουμε το μέγεθος του κελιού βάζουμε τις ιδιότητες WIDTH, HEIGHT, στο μέγεθος της εικόνας αρχικά. Με την ιδιότητα BACKROUND για να προσθέσουμε την εικόνα στο φόντο. 

Με την ιδιότητα VALIGN το κείμενο στοιχίζεται κατακόρυφα στο φόντο.  Και τέλος  τοποθετήσουμε το κείμενο μεταξύ των κωδικών <TD>, </TD>.

Πληκτρολογούμε:

<TABLE BORDER=”0” CELLPADDING=”0”CELLSPACING=”0”>
 <TR>
<TD=WIDTH=”πλάτος εικόνας” HEIGHT=”ύψος εικόνας” BACKROUND=”θέση και όνομα εικόνας” VALIGN= “TOP ή MIDDLE ή BOTTOM>.

Σχόλια