Πως μπορώ να προσθέσω οριζόντια γραμμή

Με μια οριζόντια γραμμή μπορούμε να χωρίσουμε το κείμενο σε ενότητες κι έτσι είναι πιο εύκολο για το χρήστη. Η εντολή για να προσθέσουμε μια οριζόντια γραμμή είναι η <ΗR>.Μπορούμε όμως να κάνουμε κι τροποποιήσεις στην οριζόντια γραμμή.

Πιο αναλυτικά μπορούμε να προσθέσουμε κενό μεταξύ της οριζόντιας γραμμής με την εντολή <Ρ>.

Π.χ.
Αυτό είναι ένα Blog για την HTML
<Ρ> <ΗR> </P>

Αυτό είναι ένα παράδειγμα για την οριζόντια γραμμή.
Oι φράσεις θα έχουν κάποιο κενό από την οριζόντια γραμμή.

Μπορούμε να αλλάξουμε το πάχος της γραμμής με την ιδιότητα SIZE στην εντολή <HR>.

Π.χ. <HR SIZE="10">
Το πάχος της οριζόντιας γραμμής είναι 10.

Μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος της οριζόντιας γραμμής με την ιδιότητα WIDTH στην εντολή <HR> αλλά μπορούμε να επιλέξουμε την στοίχιση της.

Π.χ. <HR WIDTH="40%" ALIGN="CENTER">
Το μέγεθος της οριζόντιας γραμμής είναι 40% με στοίχιση στο κέντρο.

Μπορούμε να βάλουμε στη θέση μιας απλής γραμμής μια εικόνα με την ιδιότητα NOSHADE στην εντολή <HR>.

Σχόλια